سینی فینگر فود

فینگر فود یا همان غذاهای لقمه ای

سینی اردور ...

اشتها را باز می کند

انواع پیش غذا

لقمه مینیاتوری

خدمات

رولت ها، سوشی ها، کاپ ها
بورک ها، پیراشکی ها
سالادهای سرد، اگ رول ها(نیمه آماده)، غذاهای گرم

Luna Food Studio

خوشمزه های خونگی
انواع فینگر فود
اردور پیش غذا برای مهمانی و جشن

تماس

پاسداران
تلفن: 22516760 ، 09903395024
lunafoodstudio@gmail.com
info@lunafingerfood.com

نمونه کارها

!آموزش سوشی و انواع فینگرفود

.غذا های راحت کوچک که سریع اماده می شوند

ورود

متن

در این قسمت توضیح مربوط تصویر قرار میگیرد